yoga för kvinnor

Blogg

Hälsosammare hälsa – psykisk hälsa (del 2 av 3)

Hälsan är det viktigaste vi har. Det är essentiellt ditt liv och består huvudsakligen av tre pusselbitar – fysisk, psykisk och social hälsa, men i många fall snedvrids sanningen om vad som egentligen är en hälsosam hälsa. Den psykiska hälsan kan diskuteras på många sätt, men vad är skillnaden i paraplybegreppet?

Innebörden av en hälsosammare hälsa består dels av att förstå skillnaden mellan begreppet hälsa och hälsonormer, dels av att bryta ett toxiskt prestationsbaserat tankemönster kring hälsa. Det huvudsakliga problemet handlar om oförståelse av personer som upplevt toxicitet eller trauma och som inte har gjort det.

WHO:s (2018) definition av hälsa i stort beskrivs som ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Den psykiska hälsan definierar mer ingående som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande, den enskilda individen har möjlighet att uppnå sina mål och visioner, behärskar ansträngningar, prestera och tillföra det samhälle som lever i.

Det enorma omnämnda begreppet psykisk hälsa diskuteras vardagligen i olika sammanhang, där flertalet sociala, psykologiska och biologiska faktorer avgör graden av psykisk hälsa eller ohälsa hos en enskild person. Som exempel är våld och varaktig socioekonomisk press erkända risker för psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är förknippad med bland annat snabb social förändring, stressiga arbetsförhållanden, könsdiskriminering, socialt utanförskap, fysisk ohälsa, kränkningar av mänskliga rättigheter och den tydligaste är förknippad med sexuellt våld.

Samlingsnamnet (FHM, 2022) psykisk hälsa inkluderar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Psykiskt välbefinnande handlar bland annat om förmågan att balansera positiva och negativa känslor, känna mening och tillfredsställelse med livet samt utveckla och uppnå sina förmågor. Nedstämdhet, oro och sömnbesvär är exempel på psykiska besvär som vanliga förekommer vid ansträngningar i vardagen, vilka ofta är temporära och avtar vid anpassning eller förändrad situation. Till skillnad från psykiatriska besvär, är psykiatriska tillstånd diagnostiserad psykisk ohälsa som delas in i psykiska sjukdomar och syndrom, såsom depression och utmattning, samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och ASD.

Utöver definitioner och evidens existerar psykiska normer, där det förväntas uppvisande av ditt bästa jag lurar i skymundan. Jaget som är optimistisk i alla stunder och sprider vidare positiv energi. Jaget som aldrig ställer till med en scen till följd av en dålig dag. Jaget som inte blir hörd av ett samhälle som anser psykisk ohälsa vara skamligt, fullt och till och med galenskap. Även om detta toxiska tankemönster sakta men säkert arbetas bort med nykomna generationer och ny kunskap, finns skammen kvar i många vrår.

Problemet även här, precis som för fysisk hälsa , handlar om oförståelse mellan de personer som upplevt toxicitet eller trauma och de som inte gjort det. Det går att förstå utan att relatera. För att förstå måste man lyssna och lära. Det är okej att erkänna sig okunnig. Det är inte okej att skämma någon för att man inte givit förståelse ett ärligt försök.

Ingen är den andra lik och inget fungerar för alla, men det finns många tips och råd för den som upplever psykiska besvär. Ta en funderare på vad du tycker är roligt, avslappnande och givande. Kanske är det att måla, sticka eller spela instrument som du tycker är kul. En promenad, ett varmt bad eller lyssna på podd kanske är avslappnande. Titta på en dokumentär, läsa/lyssna på en bok eller skriva är givande för dig. Detta betyder inte att man ska ignorera besvären, snarare förstå dem.

GoFrendly har ett enormt utbud av grupper, däribland grupper för stöttning, råd och tips kring psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra.

Här är några:

Psykisk ohälsa och vägen tillbaka – Till gruppen .

Medberoende – Till gruppen .

AD(H)D stöd tips & råd – Till gruppen .

 

Källor:

Folkhälsomyndigheten. 2022. Vad är psykisk hälsa? https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/vad-ar-psykisk-halsa/

Världshälsoorganisationen. 2018. Psykisk hälsa: stärka vår respons. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response